تێلەفون +(964) 750 188 2805

سەنتەرێ ڤەکولین و راوێژکارى

A workshop entitled: Continues Academic Development

سەنتەرێ ڤەکولین و راوێژکارى Workshop Jun 18, 2023 - Jun 18, 2023 Hall No:216

an international webinar entitled: Signals MTOR: A recent overview

سەنتەرێ ڤەکولین و راوێژکارى Webinar Mar 3, 2022 - Mar 3, 2022 Google Meeting Platform

سەنتەر پێزانینێن پەیوەندیکرنێ

سەنتەرێ ڤەکولین و راوێژکارى


+964 751 410 3557
[email protected]

9:00am - 3:00pm


کارگێری